MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto anotacija
Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas

Šis tyrimas yra skirtas mokinių patiriamų emocinių ir edukacinių sunkumų mišrioje, kontaktinėje ir nuotolinėje mokymosi aplinkoje, įgyvendinat įtraukųjį ugdymą COVID-19 sąlygomis, įveikos būdų ir mokinių pasiekimų gerinimo analizei. Siekiama modeliuoti ir pasiūlyti įrodymais pagrįstus emocinės bei edukacinės aplinkos kūrimo variantus, lemiančius visavertį ugdymo prieinamumą visiems mokiniams įprastomis, COVID-19 ar kitomis ekstremaliomis sąlygomis.

Multiprofesinė tyrėjų grupė, kurią sudaro mokslininkai psichologai, edukologai, specialieji pedagogai ir IKT specialistai, vykdys tarpdisciplininę problemos analizę. Proceso stebėjimo ir jo modeliavimo būdu bus vertinamas nuolat kintančių ugdymo sąlygų heterogeniškose mokinių grupėse poveikis besimokančiųjų savijautai ir emociniam įsitraukimui; pedagoginių sprendimų ir specialiosios pedagoginės pagalbos alternatyvos visų mokinių įgalinimui dalyvauti ugdymo procese; IKT technologijų taikymo sukeliamų sunkumų įveikos bei įtraukios, savivaldį mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimo galimybės. Grupinių diskusijų metu bus analizuojamos multiprofesinių Lietuvos mokyklų komandų veiklos patirtys kontaktinio, mišraus ir nuotolinio ugdymo organizavimo atvejais, įveikiant mokymosi sunkumus. Išanalizavus Lietuvos, Latvijos ir Estijos pedagogų patirtį, bus siekiama nustatyti ryšius tarp veiksnių, susijusių su mokytojų gebėjimu valdyti mokymosi sunkumų įveikai aktualius procesus, ir mokinių pasiekimų. Analizuojant Lietuvos suinteresuotų juridinių asmenų poreikius ir galimybes, bus nustatyti verslo ir švietimo sinergiją skatinantys veiksniai, aktualūs bebarjerio ugdymo išteklių plėtrai. Tyrimo rezultatų pagrindu bus parengta mokslinė ataskaita ir publikuojami mokslo straipsniai, įrodymais grindžiamos rekomendacijos švietimo politikams ir pedagogams, padedančios kurti Lietuvos įtraukiojo ugdymo modelį, įveikti atskirties švietime apraiškas bei gerinti mokinių pasiekimus.


Emotional and Educational Difficulties Pupils Encounter under the Conditions of Inclusive Education

The research is aimed at analysing emotional and educational difficulties faced by pupils in a mixed, contact, and remote learning environments when implementing inclusive education under the conditions of COVID-19, as well as ways of overcoming the difficulties and improving pupils’ achievements. The aim is to design and propose evidence-based options for creating emotional and educational environment, which would lead to fully-fledged access to education for all pupils under regular, COVID-19, or other extreme conditions.

Multi-professional group of researchers, composed of psychologists, education scientists, special needs teachers, and ICT specialists, will carry out a cross-discipline analysis of the issue. Process observation and its modelling will be applied to assess the impact of continuously changing educational conditions in heterogeneous groups of pupils on the inner feeling and emotional engagement of learners; the alternatives of pedagogical solutions and special pedagogical assistance, aimed at enabling all pupils to participate in the education process; the possibilities of coping with difficulties caused by the application of ICT technologies, as well as building an inclusive educational environment that encourages self-regulated learning. Group discussions will look into the operational experience of multi-professional teams from Lithuanian schools in organizing contact, mixed, and remote education and overcoming learning difficulties. Upon analysing the experience of Lithuanian, Latvian, and Estonian pedagogues, the aim will be to identify links between factors related to teachers’ abilities to manage process relevant to dealing with learning difficulties, and pupils’ achievements. Analysing the needs and possibilities of Lithuanian legal stakeholders will lead to identifying factors promoting synergies between business and education and relevant for the development of resources for barrier-less education. The research results will serve as grounds for publishing a scientific report and articles, as well as evidence-based recommendations for education policy-makers and pedagogues, that will contribute to building the Lithuanian model of inclusive education, overcoming signs of exclusion in education, and improving pupils’ achievements.