MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto anotacija
Gyventojų galimybės apsirūpinti būstu ir priemonės būsto prieinamumui didinti

Projektas parengtas atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) poreikius ir siekiat atsakyti į svarbiausius Valstybinio audito ataskaitoje apie būsto prieinamumą mažas pajamas gaunantiems gyventojams identifikuotus klausimus bei reikšmingai pagerinti valstybės pagalbos apsirūpinant būstu sistemą. Pagrindinė identifikuotina problema yra tai, kad šiuo metu asmenų teisės į būstą užtikrinimas veikia nepakankamai efektyviai tiek asmenų teisės į būstą užtikrinimo, tiek viešųjų finansų valdymo prasme. Siekiant pagerinti situaciją, būtina atlikti mokslinius tyrimus ir, remiantis naujomis, iš vykdomų tyrimų gautomis žiniomis, aiškiai nustatyti kriterijus, pagal kuriuos identifikuojami gyventojai, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, pasiūlyti specifines pagalbos apsirūpinant būstu priemones, tobulinti šių priemonių stebėseną ir taikymą.

Projekto tikslas – pasiūlyti konkrečius kriterijus ir Lietuvos gyventojų, kuriems reikalinga pagalba apsirūpinant būstu, grupėms pritaikytas būsto prieinamumo didinimo priemones, sukurti jų taikymo metodiką ir modelį.

Numatoma, kad projekte bus ne tik atlikta esamos situacijos analizė ir pateiktos rekomendacijas, bet taip pat parengta metodika bei modelis, kuris pasitarnaus kaip įrankis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams ar kitiems suinteresuotiesiems vykdyti gyventojų apsirūpinimo būstu monitoringą, vertinti vykdomas ir planuoti naujas priemones būsto prieinamumui didinti.


Population Access to Housing and Measures to Increase the Availability of Housing

Based on the audit report of National Audit Office of Lithuania, current housing support system fails to ensure effective implementation of the right to housing for socially vulnerable persons. This research project is devoted to the analysis of opportunities to obtain housing of Lithuanian population and modelling possible measures to increase the availability of housing.

The project aims to identify clear criteria and groups of persons which need support in obtaining housing and propose support measures that are relevant for each particular group identified.

It is foreseen that the results of the project will include not only the analysis of current situation and recommendations, but also creation of methodology and model that will serve as a tool for the Ministry of Social Security and Labour and other stakeholders to perform the monitoring of access to housing as well as to evaluate existing and to plan new measures to increase access to the housing.