MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui

COVID-19 pandemijos akivaizdoje institucijos bando atrasti tinkamiausius švietimo veiklų nuotoliniu būdu organizavimo scenarijus. Ekstremaliomis, karantino sąlygomis susiduriame su (1) NM ir ND proceso organizavimo problema, susijusia su praktinių ir laboratorinių darbų atlikimui, žinių patikrinimui ir įvertinimui taikant NM technologijas, (2) masiškumo ir srautų tendencijų prognozavimu, (3) sistemų apkrovimo problema, (4) kibernetinės saugos bei (5) duomenų apsaugos problema.

Problemų sprendimui sukurtas modelis, saugumo ir privatumo, patikimo ir saugaus nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo, esant ribotiems techniniams ir informaciniams ištekliams, numatant jo taikymo ekstremaliu ir pereinamuoju laikotarpiu bei metodika, galėtų tapti sprendimu ne tik Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, bet ir tęstinio mokymo, jaunimo, nevyriausybinėms organizacijoms. Modelio kūrimo pagrindas – tarptautinių norminių reikalavimų, techninių ir informacinių priemonių, patirties ir problemų, kibernetinio saugumo, komunikacijos kanalų apkrovimo ir darbo režimų ir kitų duomenų analizė, Lietuvos mokslo ir švietimo institucijų poreikių ir reikalavimų vertinimas.

Projektas yra tarpdalykinis, sprendžiamos nuotolinio darbo ir mokymo problemos, kurios apima edukologinius ir informatikos inžinerijos klausimus.

Pagrindiniai projekto pasiekti rezultatai:

  1. Išanalizuotos ir aptartos (1) pasaulinės NM ir ND organizavimo ir vykdymo patirtys ir problemos, (2)  NM ir ND reglamentuojantys norminiai dokumentai, gerosios praktikos, reikalavimai užtikrinant NM saugumą ir privatumą, (3) NM ir ND organizavimo ir vykdymo techninių-informacinių priemonių analizė ir jų įvertinimas funkcionalumo, efektyvumo, pritaikomumo ir kibernetinio saugumo požiūriu.
  2. Atlikti kokybinis ir kiekybinis nuotolinio mokymosi srities tyrimai. Kiekybinio tyrimo (apklausos) metu ištirtas pandemijos sukeltas poveikis švietimui bei išsiaiškintos kilusios problemos organizuojant ir vykdant nuotolinio mokymosi procesus. Kiekybinio tyrimo tikslinę grupę sudarė aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai bei bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir 9-12 klasių mokiniai. Kokybinio tyrimo (interviu) metu išanalizuotos aukštojo mokslo institucijų aukščiausių grandžių (prorektorius, studijų direktorius, dekanas, prodekanas) vadovų ir bendrojo ugdymo mokyklų posistemės (ŠMSM, gimnazijos direktorius ir kt.) atstovų nuomonės apie COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius mokymosi ir studijų procesui, nuotolinio mokymosi ir darbo organizavimo, vykdymo patirtį, problemas ir galimybes.
  3. Išanalizuoti ir apibendrinti partnerių sukaupti anonimizuoti duomenys, atspindintys pikinius kompiuterinių sistemų ir komunikacinių kanalų apkrovimus ir darbo režimus; identifikuotus ir galimai įvykusius kibernetinio saugumo pažeidimo atvejų ir naudojamų NM ir ND sistemų kibernetinio saugumo spragas.
  4. Sukurtas NM ir ND organizavimo ir vykdymo procesų modelis, NM ir ND infrastruktūros modelis, saugumo modelis, asmens duomenų saugaus tvarkymo modelis ir skaitmeninio turinio ir programinės įrangos  legalaus ir saugaus naudojimo mokymo(si) procese modelis.
  5. Rekomendacijos pateiktos pagal tikslines grupes: Bendrosios (visiems), Nacionalinio ir savivaldybių lygmens ir Bendrojo ugdymo ir aukštosioms mokykloms. Rekomendacijos suskirstytos į šiuos skyrius: Personalo mokymai, mokymo medžiagos teikimas; NM ir ND reglamentuojantys dokumentai; Technologiniai įrankiai; Mokymo procesai: pamokų, paskaitų, studijų programų pokyčiai; Informavimas, konsultacijos, bendravimas; Akademinio sąžiningumo užtikrinimas; Duomenų analizė; Kibernetinis saugumas.
  6. Sukaupti tikslinių grupių apklausų duomenys: Mokytojai ir dėstytojai, moksleiviai ir studentai. VMA Moodle duomenys.

Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Projekto rezultatai – atliktos studijos, sukurti modeliai, parengtos rekomendacijos ir tyrimams naudoti duomenys publikuoti mokslo duomenų archyve MIDAS.LT adresu

https://midas.lt/public-app.html#/research/overview?resourceId=162892&uuid=525584fb-3b58-406a-8dd9-1bd07c49d3ee&lang=lt

 

KTU FB https://www.facebook.com/ktu.lt/posts/10157552023976496

VMA paramos mokykloms grupė  https://www.facebook.com/photo?fbid=10159016218984134&set=gm.675603439776198

KTU IF FB https://www.facebook.com/ktuif/photos/a.207145088193/10158857305643194/

https://www.facebook.com/VuMatematikosIrInformatikosInstitutas

https://www.facebook.com/lietuvos.kompiuterininku.sajunga

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6753014141977419776

Baigtas bendras KTU, VGTU ir VU projektas

„𝐍𝐮𝐨𝐭𝐨𝐥𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐫𝐛𝐨 𝐢𝐫 𝐦𝐨𝐤𝐲𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐯𝐢𝐦𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢𝐬 𝐢𝐫 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐞𝐤𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚𝐥𝐢𝐚𝐦 𝐢𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚𝐦𝐚𝐣𝐚𝐦 𝐥𝐚𝐢𝐤𝐨𝐭𝐚𝐫𝐩𝐢𝐮𝐢“.

Projekto rekomendacijos ir kiti rezultatai pateikiami:

https://www.mii.lt/files/doc/lt/projektai/ekstre_rekomendacijos_ir_kt_rezultatai.pdf