MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Viešojo valdymo sprendimai ir jų tobulinimas COVID-19 sukeltai krizei įveikti Lietuvos savivaldybėse:sprendimo priemonės ir paslaugų teikimas

Empiriniam tyrimui buvo pasirinktas COVID-19 sukeltos krizės valdymo politikų įgyvendinimas asmens sveikatos ir sveikatos paslaugų srityje analizuojant ir savivaldybių politinių–administracinių institucijų įsitraukimą. Socialinių ir asmens sveikatos paslaugų sritys pasirinktos dėl kelių priežasčių: jos buvo reikšmingos krizės suvaldymui koronaviruso sukeltos pandemijos metu ir į jas buvo nukreipta COVID-19 sukeltos krizės valdymo politika; politikų įgyvendinime nemaža dalis atsakomybių (už infekcijos plitimo prevenciją, epidemiologinės padėties valdymą ir t. t.) teko savivaldybėms); šiose valdymo srityse buvo reikšmingos centro valdžios (atsakingų operacinių ir politinių krizės valdymo institucijų) ir savivaldybių sąveikos; įgyvendinant COVID-19 sukeltos krizės politikas labai svarbus buvo dalies tarnautojų (daugiausiai dirbančių priešakinėse linijose), turinčių plačią diskreciją, veikimas.

COVID-19 sukeltos krizės valdymo politikos krizės įgyvendinimas buvo nagrinėjamas per dvi prieigas: centro ir vietos valdžių institucijų sąveikumą (bendradarbiavimą ir koordinavimą bei kitas problematikos kryptis) įgyvendinant viešosios politikos priemones, kurios sprendė problemas viešųjų socialinių ir asmens sveikatos paslaugų srityse; artimosios biurokratijos veikimo prieigoje nagrinėtas medikų ir socialinių paslaugų teikėjų veikimas teikiant paslaugas. Analizei pasirinktas platus asmens sveikatos (stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos) bei socialinių paslaugų spektras (teikiamos socialinės globos namuose, šeimynose, laikino gyvenimo namuose, nakvynės namuose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose, socialinių paslaugų centruose, gyventojų namuose ir kt.).

Atliktas tyrimas leido nustatyti kelias esmines krizės valdymo įgyvendinimo problemas.

  1. Spragos informacijos sklaidoje bei savivaldybių konsultavime. Vertindami komunikaciją nepalankiausiai vertinta finansinė ir konsultacinė parama rengiant viešuosius pirkimus, įsigyjant medicininę įrangą, asmens apsaugos ir prevencines priemones. Savivaldos atstovai kaip vieną didžiausių problemų išskyrė bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis. Pirmosios bangos suvaldymo pradžioje buvo išskirti netgi elementaraus susisiekimo su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru trikdžiai. 
  2. Neaiškiai apibrėžtas atsakomybių už COVID-19 krizės valdymo priemonių įgyvendinimą. Neskiriama tam laiku reikiami ištekliai. Tai lietė ne tik prevencinių, reguliacinių priemonių taikymą, bet net ir operatyvius veiksmus mažinant protrūkių židinius socialinės globos bei kitos įstaigose.
  3. Neveiksmingas COVID-19 krizės valdymo politikos įgyvendinimo priemonių koordinavimas tarp valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų. Pagrindinės spragos, - neveiksmingi kai kurie mechanizmai, nepasitikėjimas savivalda, neaiškus užduočių skyrimas. Savivaldybių atstovai jautėsi ribotai įtraukiami į bendro veikimo procesus.  
  4. Didelis dalies artimųjų tarnautojų apkrovimas karantino arba jam pasibaigus. Dėl išteklių trūkumo atsirado spaudimas  medikams, socialinių paslaugų teikėjams, kurie ieškojo jų įveikų. Daug sunkiau sekėsi politiniam-administraciniam elitui, įstaigų vadovybei išspręsti medikų, slaugytojų ir kitų specialistų trūkumo problemą ligoninėse ar socialinės globos įstaigose. Tai, aišku, veikė ir artimuosius tarnautojus, kai jiems ėmė trūkti kolegų priešakinėse fronto linijose. Tokie spaudimo veiksniai ir ribojančios paslaugų teikimą sąlygos susidarė ne visiems artimiesiems tarnautojams. Toliau nuo fronto linijos buvo daug ramiau.  
  5. Mažėjanti tarnautojų diskrecija bei jos neigiami poveikiai jų veiklai su klientais.  Nuolatinė valstybės lygio operacijų vadovo sprendimų kaita mažino artimųjų tarnautojų teisinę („taip, kaip aprašyta“) ir faktinę („taip, kaip veikiama“) diskreciją. Tai buvo susiję su tokiomis veiklos sritimis, kaip: a) apsaugos priemonių naudojimas dirbant su klientais; b) sąveikos su klientais; c) nuotolinis darbas ir paslaugų teikimas apribotomis formomis. Artimųjų tarnautojų sprendimų autonomija buvo sumažinta ir dėl naujų užduočių skyrimo (plačiai taikomų infekcijos kontrolės ir prevencijos priemonių).
  6. Artimųjų tarnautojų elgesį veikia nepalankūs kontekstiniai veiksniai – netolygiai pasiskirstantys paslaugų poreikiai, paslaugų teikimo apribojimai, neigiamos klientų nuostatos bei išaugę klientų lūkesčiai. Taip pat nuolat nerimą kėlė baimė užsikrėsti virusu ir susirgti COVID-19 liga.

Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

1. Baigiamosios konferencijos video įrašas: „COVID-19 krizės valdymo politikos pamokos: nuo ligoninių priimamųjų iki savivaldybės kabinetų” 2020 m. gruodžio 18 d., Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) ir partneris, Vilniaus politikos analizės institutas. Renginio nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=eHaKcMsDJBc&ab_channel=Vilniauspolitikosanaliz%C4%97sinstitutas

2. Jaroslav Dvorak straipsnis „COVID-19 IR VIEŠASIS VALDYMAS“ Tinklaraštis „Valdysena“ vienija Klaipėdos universiteto viešojo administravimo programos dėstytojus, tačiau tikimės, kad ši iniciatyva sudomins ir kitus. Tiek mūsų kolegas Klaipėdos universitete, tiek kitose mokslo ir studijų institucijose. Internetinė nuoroda: http://valdysena.lt/?p=911&fbclid=IwAR0F6uIFFXGBw3a6tG7bHLKJVcO3nDYQNDqsS9bos_jAA1oVZYkT4nVWwO0

3. Straipsnis, ataskaita ir rekomendacijos VDU tinklapyje: "PMDF tyrėjų mokslinis projektas COVID19 sukeltos krizės valdymo ištyrimui", http://pmdf.vdu.lt/pmdf-mokslininku-mokslinis-projektas-covid19-sukeltos-krizes-valdymo-istyrimui/ 

4. Projekto bei ataskaitos pristatymas mokslininkų tinkle "researchgate.net", https://www.researchgate.net/project/Public-policy-solutions-and-their-improvement-to-overcome-the-COVID-19-crisis-in-Lithuanian-municipalities-solution-tools-and-service-delivery-GOVcovid