MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu

2020 m. birželio-gruodžio mėn. Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai įgyvendindami Lietuvos mokslų tarybos (LMTLT) finansuojamą Covid19 pandemijos pasekmių mažinimo tyrimų projektą „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu“ (sut.nr. S-COV-20-2), atliko mokslinės literatūros šaltinių ir kitų šalių patirties analię ir kokybinį tyrimas su Lietuvos mokyklų administracijos atstovais, mokytojais, mokiniais ir tėvais apie ugdymo nuotoliniu būdu patirtis. Tyrimo rezultatuose buvo išskirti kokybės kriterijai ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu. Tyrimu nustatyta, kad siekiant kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu mokykloje reikia keisti veiklas, inicijuoti pokyčius šiose veiklų srityse: (1) strategijoje, valdyme ir administravime (priimant sprendimus, rengiant tvarkas ir jas aiškiai iškomunikuojant); (2) Informacinių technologijų (toliau IT) infrastruktūroje (pasirenkant integralią nuotolinio mokymosi aplinką, aprūpinant mokinius ir mokytojus tinkamomis technologijomis); (3) skaitmeniniame mokymosi turiny (kuriant, dalinantis, kokybiškai pritaikant ugdymui); (4) skaitmeninių kompetencijų ir tęstinio profesinio tobulėjimo srityje (nuolat tobulinant mokinių ir mokytojų skaitmenines kompetencijas, dėmesį skiriant ne tik žinių ir įgūdžių technologijų įvardymo, bet ir skaitmeninės didaktikos srity); (5) mokymo, mokymosi ir vertinimo skaitmeninėje aplinkoje (nuotoliniam mokymui/si ir vertinimui tinkamų metodų parinkimo ir taikymo, organizacinių sprendimų priėmimo ir pan.); (6) pagalbos sistemos mokytojams ir mokiniams sukūrimo ir tobulinimo; (7) partnerystės, bendradarbiavimo ir tinklaveikos sklatinimo (tiek mokyklos bendruomenėje, tiek mokyklos ir kitų instituijų bendradarbiavimo); (8) Kokybės užtikrinimo (sprendimų priėmimo, technologijų ir skaitmeninio turinio pasirinkimo, pasirengimo ugdymo procesui ir ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo, pagalbos sistemos, bendravimo ir bendradarbiavimo peržiūros ir vertinimo, t.y. pokyčių daromų visose išvardintose srityse efektyvumo vertinimo ir tobulinimo). Tyrimu atskleistos ir apibendrintos mokyklų patirtys leido parengti sėkmei įtaką dariusių veiksnių sąrašą, kuris buvo pagrindu rengiant rekomendacijas ŠMSM, mokyklų steigėjams ir mokykloms (visi projekto rezultatai pasiekiami http://studyonline.lt/mokyklacov19/).   


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

1. Reikalavimai ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu - kokybės kriterijai pasiekiami: http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/12/NM-kokybes-kriterijai-VDU.pdf

2. Rekomendacijos mokykloms dėl nuotolinio ugdymo organizavimo pasiekiamos: http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/12/VDU-Rekomendacijos-mokykloms-2020.pdf

3. Rekomendacijos mokyklų steigėjams dėl nuotolinio ugdymo organizavimo pasiekiamos: http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/12/VDU-Rekomendacijos-steigejams-2020.pdf

4. Rekomendacijos ŠMSM dėl nuotolinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose organizavimo pasiekiamos: http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/12/VDU-Rekomendacijos-SMSM-2020.pdf

5. Skaidos seminaro (2020-12-16) apie projekto rezultatus įrašas pasiekiamas: https://youtu.be/Zvxr9ayJSnM

6. Projekto aprašymas ir visi projekto rezultatai (tame tarpe ir tarpiniai rezultatai bei jų viešinimo medžiaga) pateikiami http://studyonline.lt/mokyklacov19/