MOKSLINIŲ TYRIMŲ AR SKLAIDOS PROJEKTAI

 

Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvadas

 

Projekto galutinių rezultatų santrauka
Su COVID-19 susijusių ekonominės veiklos apribojimų ir valstybės intervencinių priemonių poveikio Klaipėdos regiono įmonėms efektyvumo vertinimas

Šio mokslinio taikomojo pobūdžio tyrimo tikslas – atlikti su COVID-19 pandemija susijusių ir LR Vyriausybės įvestų ekonominės veiklos apribojimų socioekonominio poveikio Klaipėdos regiono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms bei valstybės (LR Vyriausybės ir savivaldybių) intervencijų, orientuotų į neigiamo socioekonominio poveikio mažinimą, efektyvumo vertinimą, ir pateikti rekomendacines priemones įmonėms dėl įvestų apribojimų socioekonominio poveikio jų veikloms sumažinimo.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas detalus įvestų ekonominės veiklos apribojimų ir valstybės intervencinių priemonių, orientuotų į neigiamo ekonominio poveikio mažinimą, efektyvumo vertinimas Klaipėdos regiono mastu.

Tyrimo tikslinės grupės: Klaipėdos regione veiklą vykdančios gamybos, prekybos ir paslaugų sektoriuose veikiančios smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, susidūrusios su COVID-19 pandemijos pasekmių sukeltais socioekonominiais iššūkiais. Netiesiogiai – ir mokslo bendruomenė, stokojanti išsamių pandemijos socioekonominio poveikio vertinimo tyrimų išvadų, taipogi viešojo institucijos (įskaitant Klaipėdos regiono savivaldybių administracijas), kurioms yra svarbu parengti optimalų ir efektyvų verslo  socioekonominę adaptaciją lengvinančių priemonių paketą bei numatyti alternatyvias galimybes, kaip verslas turėtų prisitaikyti  ir adaptuotis panašių krizių (ir pandemijų) metu ateityje. Analizuota geografinė aprėptis – Klaipėdos regionas, kurį sudaro septynios savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Skuodo rajono, Šilutės rajono ir Neringos.

Projekto įgyvendinimo metu parengta ši pagrindinė mokslinė produkcija: parengta 1 išsami mokslo studija, parengtos 3 mokslinės publikacijos, suorganizuotas 1 tarptautinis seminaras, perskaityti 4 moksliniai pranešimai tarptautiniame moksliniame seminare, suorganizuota 1 respublikinė mokslinė konferencija, perskaityti 5 moksliniai pranešimai respublikinėje mokslinėje konferencijoje, parengta nuotolinio darbo metodinė priemonė, parengti ir paviešinti 4 mokslo populiarinimo straipsniai.

Gautų duomenų analizės išvados parodo Vyriausybės taikytinų ekonominių priemonių veiksmingumo, efektyvumo ir naudingumo lygį verslo subjektams tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Atliktas visas mokslinis taikomojo pobūdžio tyrimas apima pagrindines ekonomines mokslinio taikomojo pobūdžio tyrimo rezultatų išvadas dėl COVID-19 pandemijos Klaipėdos regiono gamybos, prekybos, paslaugų įmonėse, apribojus ekonomines veiklas ir pritaikius valstybės intervencines priemones, orientuotas į neigiamo ekonominio poveikio mažinimą. Mokslo studijoje teikiamos rekomendacijos įmonėms dėl įvestų apribojimų ekonominio poveikio sumažinimo ir siūlymai valstybės ir savivaldybės valdymo institucijoms, kuriuose aptariamas tiek taikytinų valstybės valdymo institucijų ekonominių priemonių veiksmingumas, tiek siūlomos priemonės ir sprendimai, padėsiantys verslo subjektams ilgalaikėje perspektyvoje.

Tikimasi, jog šio taikomojo pobūdžio mokslinio tyrimo išvados ir rekomendacijos bus aktualios visos Lietuvos mastu ir turės ilgalaikį pritaikymo poveikį ateityje, planuojant panašaus tipo valstybės ribojančiąsias ir intervencines priemones į šalies ir ypač Klaipėdos regiono ekonomiką.

 


Pagrindinių rezultatų nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą projekto produkciją

Atlikta mokslinė studija, parengta Nuotolinio darbo metodinė priemonė, atliktos Trys atvejo studijos (Gamybos-Prekybos-Paslaugų atvejams) yra prieinami čia: 

https://www.ku.lt/shmf/klaipedos-universiteto-ekonomistai-teikia-rekomendacijas-del-vyriausybes-taikytu-priemoniu-efektyvumo-klaipedos-regiono-verslui-covid-19-pandemijos-metu/

Atlikto mokslo tyrimo populiarinimas ir sklaida interneto svetainėse:

1. „Mokslininkai: pirmoji pandemijos banga ženkliai paveikė Klaipėdos regiono verslus“ - https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/mokslininkai-pirmoji-pandemijos-banga-zenkliai-paveike-klaipedos-regiono-verslus-1001687

2.„KU mokslininkai tiria pirmojo karantino ir Vyriausybės veiksmų poveikį regiono verslui“ - https://www.atviraklaipeda.lt/2020/12/14/ku-mokslininkai-tiria-pirmojo-karantino-ir-vyriausybes-veiksmu-poveiki-regiono-verslui/

3. „KU mokslininkai tiria pandemijos ir antikrizinių Vyriausybės veiksmų poveikį regiono verslui“ - https://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ukis/ku-mokslininkai-tiria-pandemijos-ir-antikriziniu-vyriausybes-veiksmu-poveiki-regiono-verslui-1843774/

4. „Klaipėdos universiteto ekonomistai teikia rekomendacijas dėl Vyriausybės taikytų priemonių efektyvumo Klaipėdos regiono verslui COVID-19 pandemijos metu“ - https://www.ku.lt/shmf/klaipedos-universiteto-ekonomistai-teikia-rekomendacijas-del-vyriausybes-taikytu-priemoniu-efektyvumo-klaipedos-regiono-verslui-covid-19-pandemijos-metu/

5. "KU researchers’ project to tackle covid-19 effects wins funding from the Research Council of Lithuania" - https://www.eu-conexus.eu/en/2020/06/02/ku-researchers-project-to-tackle-covid-19-effects-wins-funding-from-the-research-council-of-lithuania/

Viešinimas facebook socialiniuose tinkluose:

1. https://www.facebook.com/419587854775473/posts/3046135685453997/

2. ​https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3379780605425020&id=100001793412255

3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223121742888487&id=1129172232

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223007152823807&id=1129172232

5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222294405885579&id=1129172232

6. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221347949264755&id=1129172232

 

Atlikto tyrimo rezultatų, sprendimų ir rekomendacijų viešinimas (žodiniu būdu):

  1. teikiama ir aptariama su Klaipėdos regiono savivaldybių administracijomis, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacija, asocijuotomis verslo struktūromis, darbuotojų ir verslo subjektų teises atstovaujančiomis konfederacijomis ir profsąjungomis,
  2. pristatoma mokslo ir verslo konferencijose, taip pat susitikimuose su Klaipėdos regiono SVV įmonių atstovais.
  3. Projekto rezultatai plačiai pristatomi ir Klaipėdos regiono suinteresuotai visuomenei, pasinaudojant įvairiais informacijos teikimo kanalais: bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono savivaldybėmis, asociacijomis ir tinklais, industriniais klasteriais ir pan.
  4. 2021 m. sausio mėn. planuojama pasitelkti Klaipėdos miesto ir rajono žiniasklaidą (TV ir radijo laidas, laikraščius ir pan.), socialinius tinklus (LinkedIn, facebook ir kt.), virtualias platformas.